Skip to main content

Zinssätze (ab dem 1. September 2019)

Produkt Zinssatz
Sichtdepot  
        ≤ 150.000 €  0,10 %
        150.000 € - 2.500.000 € 0,05 %
        > 2.500.000 €  0,00 %
Sichtdepot - Firmenkunden  
        ≤ 150.000 €  0,05 %
        > 150.000 € 0,00 %
R-TOP Sparkonto (Basiszinssatz) 0,10 %
Sichtsparkonto  
        Basiszinssatz ≤ 150.000 € 0,05 %
        Basiszinssatz > 150.000 € 0,00 %
        Treueprämie 0,05 %
        Zuwachsprämie 0,05 %
Green Code Kids (0-18 Jahre)  
        ≤ 150.000 €  0,75 %
        150.000 € - 2.500.000 € 0,05 %
        > 2.500.000 € 0,00 %
Green Code Job & Study (18-30 Jahre)   
        ≤ 150.000 €  0,75 %
        150.000 € - 2.500.000 €  0,05 %
        > 2.500.000 € 0,00 %