Skip to main content

Zinssätze (bis zum 31. Dezember 2019)

Produkt Zinssatz
Sichtdepot  
         ≤ 150.000 €  0,10 %
         150.000 € - 2.500.000 € 0,05 %
         > 2.500.000 €  0,00 %
Sichtdepot - Firmenkunden  
         ≤ 150.000 €  0,05 %
         > 150.000 €  0,00 %
R-TOP Sparkonto (Basiszinssatz) 0,10 %
Sichtsparkonto  
        Basiszinssatz ≤ 150.000 €  0,05 %
        Basiszinssatz > 150.000 €   0,00 %
        Treueprämie 0,05 %
        Zuwachsprämie 0,05 %
Green Code Kids (0-18 jahre)  
         ≤ 150.000 €  0,75 %
         150.000 € - 2.500.000 € 0,05 %
         > 2.500.000 €  0,00 %
Green Code Job & Study (18-30 jahre)  
         ≤ 150.000 €  0,75 %
         150.000 € - 2.500.000 € 0,05 %
         > 2.500.000 €  0,00 %
Kontokorrentkonto Green Code  
         0-18 Jahre ≤ 5.000 € 0,25 %
         0-18 Jahre > 5.000 € 0,00 %
         18-30 Jahre 0,10 %