Skip to main content

Habenzinssätze bis zum 31. Oktober 2020

Produkt Zinssatz
Sichtdepot (EUR)  
        ≤ 100.000 €  0,05 %
        > 100.000 €  0,00 %
Sichtdepot (CHF) -0,75 %
Sichtdepot - Firmenkunden (EUR) 0,00 %
R-TOP Sparkonto (Basiszinssatz) 0,05 %
Sichtsparkonto  
        Basiszinssatz 0,00 %
        Treueprämie 0,05 %
        Zuwachsprämie 0,05 %
Green Code Kids Sparkonto (0-18 Jahre)  
        ≤ 100.000 €  0,50 %
        > 100.000 € 0,00 %
Green Code Job & Study Sparkonto (18-30 Jahre)  
        ≤ 100.000 €  0,50 %
        > 100.000 € 0,00 %
Green Code Kontokorrentkonto   
        0-18 Jahre 0,00 %
        18-30 Jahre 0,00 %
Kontokorrentkonto (EUR) 0,00 %
Kontokorrentkonto (CHF) -0,75 %